top of page

                                                                         רישום נישואין של בני הזוג הלא-דתיים (חלוני) בישראל

 

בפעם הראשונה בישראל נוצרה אפשרות רישום נישואין לאוכלוסיה הלא יהודית מבלי יציאה לחו"ל. אפשרות שכזאת נקבעה בהתאם לחוק ברית זוגיות לחסרי דת לגבי איחוד בני הזוג בחיים משותפים, חסרי דת (חוק ברית זוגיות לחסרי דת), אשר קיבל תוקף חוקי ביום 22 בספטמבר 2010

 

להלן מובאים ההוראות העיקריות של החוק הנ"ל

 

1.  מוסג חסרי דת  מתייחס לאנשים, שאינם יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים.

 

2.  פונקציות רישום ברית נישואין של זוגות חסרי דת מוטלות על רשם ברית נישואין, אשר מונה על ידי משרד המשפטים והוא הינו עמית של מחלקה משפטית במשרד המשפטים.

 

3.  בקשה לרישום ברית נישואין מוגשת על טופס מיוחד ורק עליו.

 

4.  טופס בקשה בו רשומים כל הפרטים לרבות מסמכים, מצ"ב, יש לשלוח על שמו של הרשם הזוגיות לחסרי דת בדואר רישום לכתובת: רח' צאלח א-דין 29, ירושלים, מיקוד 91490 לידי רשם הזוגיות לחסרי דת, הלשכה המשפטית, משקד המשפטים.

טלפון 02-6466003     פקס 02-6467722

 

5.  אל טופס הבקשה, בו רשומים כל הפרטים בצורה הראויה, יש לצרף מסמכים הבאים:

     א.  קבלת תשלום האגרה הממלכתית שהופקדה בחשבון מס' 191160 בבנק הדואר של ישראל.

          בהתאם לנהלים, אשר התקבלו באופן רשמי של החוק, סכום האגרה הממלכתית הינו 600 ₪. עם זאת, מוענקת הנחה בגובה של 40%, במידה ואחד מבני               הזוג החילוני משרת בתור חייל, או סטודנט, או עולה חדש, או המקבל קצבת השלמת הכנסה

     ב.  שלוש תמונות עכשוויות צבעוניות על רקע בהיר בגודל 3.5х4.5 ס"מ (פורמט לדרכון) של כל אחד מהמבקשים.

     ג.  עבור אילה, שלא נולדו בישראל, דרושה תעודת לידה, ובמידה והיא ערוכה לא בשפה עברית או אנגלית, יש להביא אותה בתרגום נוטריוני לעברית.

     ד.  זוגות, אשר מעוניינות בנוסף לרישום נישואין, באישור הסכם נישואין, מצרפים בנוסף לכל האמור לעיל, נוסח ההסכם הנ"ל. במידה והזוג חתם על הסכם                      נישואין עוד לפני הגשת הבקשה לרישום נישואין, אזי הסכם זה חייב בתרגום נוטריוני לשפה עברית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page